Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: INDERACH S.L. (també el prestador)

Nif: B59970418

Adreça postal: Carrer Narcís Monturiol, nau 6 parcel·la 15-21 – La Pobla de Claramunt (Barcelona)

Correu electrònic:[email protected]

INDERACH S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web
Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.
La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

A través d’aquesta Política de Privadesa li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de INDERACH S.L., incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelat.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a [email protected]

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i, notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.
Gestió de CV i processos de selecció
Es realitzaran anàlisi de perfils i de usabilidad.
Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
Seguretat del local a través d’un sistema de videovigilància
Realitzar totes aquelles activitats pròpies d’INDERACH, S.L. per la present ressenyades d’acord la legislació aplicable.
D’acord amb la LSSICE, INDERACH, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació d’INDERACH, S.L. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que INDERACH, S.L. realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari:

L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes d’INDERACH, S.L. iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si Vè. remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

INDERACH, S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

INDERACH, S.L. no cedirà les dades recollides a tercers tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant INDERACH, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant com a Assumpte: “RGPD, Drets Afectat”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INDERACH S.L. podrà contractar a tercers per facilitar els seus serveis. En aquest cas, INDERACH S.L. limitarà l’accés a la informació i així mateix haurà subscrit els corresponents contractes en relació a les obligacions de protecció de dades no podent aquests tercers utilitzar la informació proporcionada per altres finalitats diferents als de la prestació de serveis.

XARXES SOCIALS

Li informem que INDERACH S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de’INDERACH S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

INDERACH S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que INDERACH S.L. consideri inadequats.
I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, INDERACH S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de’INDERACH S.L., podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, INDERACH S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

INTEGRACIÓ DE GOOGLE MAPS

En aquest lloc web, utilitzem els serveis de Google Maps. D’aquesta manera podem mostrar directament mapes interactius en el nostre lloc web i permetre l’ús còmode dels mapes.

En visitar el lloc web, Google rep la informació que vostè ha visitat el respectiu sublloc del nostre lloc web. A més, es transfereixen les dades esmentades en el paràgraf següent. Això ocorre independentment de si Google ofereix un compte d’usuari, si ha iniciat sessió o si no existeix un compte d’usuari. Si ha iniciat sessió a Google, les seves dades es comparen directament amb els del seu compte. Si no desitja que el seu perfil coincideixi amb el de Google, ha de tancar la sessió abans d’utilitzar el botó. Google guarda les dades com a perfils d’usuari i els utilitza amb finalitats publicitàries i de recerca de mercat i/o disseny orientat a l’usuari de la seva pàgina web. Aquesta anàlisi es duu a terme especialment (fins i tot per als usuaris que no estan registrats) per mostrar anuncis orientats a l’usuari i amb la finalitat d’informar a altres usuaris de la xarxa social sobre les seves activitats en el nostre lloc web. Vostè té dret a oposar-se a la creació d’aquests perfils d’usuari. Per a l’execució d’aquest dret, ha de posar-se en contacte amb Google.

Trobarà més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida i el tractament de dades per part del proveïdor del plug-in a la declaració de privadesa del proveïdor. Allà també pot trobar més informació sobre els seus drets i la possibilitat de canviar la configuració per protegir la seva privadesa: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/. Google processa les seves dades personals també en territori nord-americà i actua sota el Privacy Shield UE-EE.UU., https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

INDERACH S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre INDERACH S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.